PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za antikorozionu i antiscaling zaštitu:

  • Otvorenih cirkulacionih rashladnih sistema, (sistemi sa rashladnom kulom ili evaporativni kondenzatori)
  • Sistema za vlaženje vazduha,
  • Zatvorenih sistema hla|enja,
  • Sistema za proizvodnju "chilled" vode,
  • Sistema hla|enja kompresorskih stanica,
  • Sistema hla|enja pumpnih stanica,
  • Kondenzatora turbina.

Specijalno se preporučuje za primenu u sistemima koji sadrže čelik, bakar, cink i njihove legure.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog i neorganskog tipa,
IZGLED: Homogena svetlo žuta tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
pH VREDNOST 1% rastvora: 3.3,
pH PRIMENE: 6,5 ¸ 8,2,
GUSTINA NA 20 °C: 1,05 ¸ 1.12 g/cm3,
TAČKA MRŽNJENJA: –5 °C,
DOZIRANJE:

200 g/m3  za početno doziranje (pasivizaciju)

50-100 g/m3 za tretman dodate sirove vode

Preuzmite tehnološki list za NOVOHIB 102  

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku.

Prvo doziranje da bi se izvršila pasivizacija sistema dozira se u koncentraciji od 200 g/m3.

Na napojni vod sistema neophodno je ugraditi vodomer i pratiti količinu dodate vode u odnosu na koju se inhibitor dodaje u koncentraciji 50-100 g/m3, što znači da na svakih dodatih 10 m3 sirove vode treba dozirati 0,5-1 kg inhibitora. Koncentracija zavisi od karakteristika vode u sistemu.

Doziranje se vrši ručno ili dozir pumpama.

Usled stalnog odparavanja dolazi do "ugušćenja" vode pa je neophodno minimalno jednom godišnje pražnjenje kompletnog sistema ili kontinualno odmuljivanje praćenjem provodljivosti.

Prilikom havarijskih pražnjenja sistema i potrebe da sistem bude suv neko vreme, on ostaje zaštićen od kiseonične korozije u vremenu od minimalno 30 dana.

TOKSIČNOST

Koncentracije koje se preporučuju nisu toksične ni za ljude ni za životinje. Ne smeta hemijskim i biološkim procesima prečišćavanja otpadnih voda. Ne favorizuje mikrobiološki rast ni unutar rashladnog sistema niti u efluentu.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje inhibitora ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 10, 50 kg za veće sisteme po narudžbini.