Pranje i degazacija sledećih objekata

  • rezervoari za gas, naftu, benzin i mazut,
  • otvorene površine zaprljane mazutom,
  • instalacija za transport ili instalacija havarijski zaprljanih mazutom, naftom ili uljem,

Radovi mogu da se vrše do kvaliteta potrebnog za rad sa otvorenim plamenom