KARBOMIKS P (Sredstvo za čišćenje karbonatnog kamenca i korozije u INOX i Al instalacijama)

KARBOMIKS P sredstvo namenjeno prvenstveno za pranje prohronskih instalacija od vodenog kamenca i oksida metala a može se primenjivati i na čeliku, aluminijumu, bakru i mesingu.

Sredstvo za uklanjanje karbonatnog kamenca i oksida metala

namenjen prvenstveno za kiselinsko čišćenje pločastih prohronskih razmenjivača a može se primenjivati i na objektima i instalacijama od čelika, bakra, mesinga i aluminijuma.

OPIS

KARBOMIKS P je po svom sastavu rastvor neorganskih i organskih kiselina sa dodatim inhibitorima i aditivima za poboljšavanje kvašenja. Snažno deluje na karbonatni depozit i okside metala i ne oštećuje osnovni materijal specificiranih materijala. Pogodan je za upotrebu u sistemima gde se radi na hladno ili na toplo osim kod sistema sa delovima od aluminijuma gde se preporučuje rad samo na hladno. Posebno se preporučuje za hemijsko čišćenje pločastih razmenjivača od prohrona gde nije moguće koristiti rastvore koji sadrže hlorovodoničbu kiselinu. Na čeličnim površinama ostavlja zaštitnu pasivizacionu prevlaku i nije potrebno ispiranje po završenom čišćenju već se može koristiti za pasivizaciju čelika u suvoj sredini.

PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za uklanjanje vodenog kameca i korozionih zaprljanja:

  • Pločastih rastavljivih i lemljenih razmenjivača toplote
  • Industrijskih rashladnih i grejnih instalacija
  • Cevnih instalacija,

Ne primenjivati u sistemima koji sadrže pocinkovane elemente.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog i neorganskog tipa,
IZGLED: Homogena svetlo žuta tečnost,
MIRIS: Slab miris
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama
pH VREDNOST: 0.5
PRIMENA: Sredstvo je koncentrovano i može se primeniti u razblaženju 1 : 3 ili više u zavisnosti od zaprljanja
TEMPERATURA PRIMENE: Sredstvo je aktivno na svim temperaturama
Preuzmite tehnološki list za KARBOMIKS P  

 

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Sredstvo je koncentrovano i meša se sa tehničkom vodom u odnosu 1 : 3 ili više u zavisnosti od zaprljanja sistema koji se čisti .
Napraviti potrebno razblaženje pa rastvor sipati u sistem. Prilikom reakcije se kao proizvod javlja CO2 pa obezbediti odzračivanje sistema.
Pojava mehurića je dokaz postojanja reakcije rastvaranja a prestanak izdvajanja mehurića signal da je reakcija rastvaranja pri kraju.
Po završenom procesu rastvor ispustiti a očišćene površine isprati do pH 7. Ukoliko se rade objekti ili instalacija od čelika nije neophodno ispiranje.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje sredstva ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvo|ač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama jako kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode i pozvati lekara. Sprečiti da sredstvo dospe u vodotokove. Može se ispustiti u kanalizaciju posle neutralizacije.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 25, 50 kg za veće sisteme po narudžbini.