Eliminacija kiseonika se obezbeđuje prisustvom katalizovanih sulfita.

Aktivni fosfatni jon obezbeđuje zaštitu metalnih površina koje dolaze u kontakt sa vodom. Formulacija iz koje se dobijaju aktivni fosfati je sa povećanom stabilnošću na visokim temperaturama što omogućava primenu u kotlovima i grejnim sistemima.

Polikarboksilne kiseline deluju kao disperzanti i u alkalnoj sredini vezuju Ca i Mg jone u vodorastvorne komplekse i onemogućavaju eventuelno taloženje čvrstih depozita.

Prisustvo hidroksida K i Na omogućava održavanje pH u potrebnoj oblasti uz smanjen udeo NaOH na minimum pa se inhibitor, u propisanim koncentracijama, može koristiti i u sistemima sa prisutnim aluminijumom.

PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za antikorozionu i antiscaling zaštitu:

  • Toplovodnih i vrelovodnih kotlova
  • Zatvorenih sistema grejanja,
  • Zatvorenih sistema hlađenja,
  • Otvorenih sistema hlađenja,

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog i neorganskog tipa,
IZGLED: Homogena svetlo žuta tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
pH VREDNOST: 14.00
pH PRIMENE: 8.5 ¸ 10.5
GUSTINA NA 20 °C: 1,32 ± 0,05 g/cm3
SULFITI: >5 g/100g
P2O5 >6.5 g/100g
KOH >12,5 g/100g
NaOH >5 g/100g
Preuzmite tehnološki list za NOVOHIB 200  

 

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku kontinualno preko dozir pumpe.

Opredeljenje koncentracije u sistemu zavisi od karakteristika sistema, pritiska, tvrdoće vode, rastvorenog kiseonika, prisustva naslaga… Po snimku stanja sistema, uzorkovanju i analizi vode propisuje se elaborat o tretmanu vode u konkretnom sistemu.

Prilikom havarijskih pražnjenja sistema i potrebe da sistem bude suv neko vreme, on ostaje zaštićen od kiseonične korozije u vremenu od minimalno 10 dana.

TOKSIČNOST I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Proizvod u sebi sadrži hemikalije klasifikovane kao opasne materije, namenjen je za profesionalne korisnike i pri rukovanju sa njim pridržavati se upotstava iz bezbednosnog lista i sa etikete.

U koncentracijama u kojima se primenjuje nije opasan po ljude, životinje i životnu sredinu. Ne smeta hemijskim i biološkim procesima prečišćavanja otpadnih voda. Ne favorizuje mikrobiološki rast unutar kotlovskog sistema kao ni u efluentu.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje inhibitora ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama jako baznog karaktera. Pre upotrebe proučiti bezbednosni list i uputsta na etiketi.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 50, 200, 1000 kg.