PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za antikorozionu i antiscaling zaštitu:

  • Otvorenih cirkulacionih rashladnih sistema turbinskih kondenzatora
  • Instalacija sa uznapredovalom korozijom,
  • Ostalih rashladnih instalacija niske temperature i velike zapremine.

Specijalno se preporučuje za primenu u sistemima koji sadrže čelik, bakar, cink i njihove legure. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
IZGLED: Homogena svetlo žuta tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
SADRŽAJ P205 , minimalno 10.2%
pH VREDNOST 1% rastvora: 3.5
pH PRIMENE: 7, 8.5
GUSTINA NA 20 °C: 1,1 ¸ 1. 23 g/cm3
TAČKA MRŽNJENJA:

–5 °C,

 

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku ili u poznatom razblaženju.
Prvo doziranje da bi se izvršila pasivizacija sistema dozira se u koncentraciji od 60 g/m3.
Na napojni vod sistema neophodno je ugraditi vodomer i pratiti količinu dodate vode u odnosu na koju se inhibitor dodaje.
Za uspešnu zaštitu od taloženja kamenca preporučene koncentracije su 5-25 g/m3.
Za uspešnu zaštitu od korozije preporučene koncentracije su do 50 g/m3.
Najefikasnije koncentracije zavise od parametara sistema i do njih se dolazi prašenjem sistema
Doziranje se vrši ručno ili dozir pumpama.
Prilikom havarijskih pražnjenja sistema i potrebe da sistem bude suv neko vreme, on ostaje zaštišen od kiseonične korozije u vremenu od minimalno 30 dana.

TOKSIČNOST

Koncentracije koje se preporučuju nisu toksične ni za ljude ni za životinje. Ne smeta hemijskim i biološkim procesima prečiššavanja otpadnih voda. Ne favorizuje mikrobiološki rast ni unutar rashladnog sistema niti u efluentu.

USLOVI SKLADI[TENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje inhibitora ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvo|ač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 10, 50 kg za veše sisteme po narudžbini.