OPIS

NOVOHIB Cl po svom sastavu spada u organske inhibitore sa komponentama za zaštitu  osnovnog materijala pri tretmanima rastvorima hlorovodonične kiseline.

Proizvod je primenljiv u rastvorima HCl na temperaturama do 60oC, pri brzinama cirkulacije manjim od 2 m/s.

NOVOHIB Cl obezbeđuje gubitak mase osnovnog materijala u radnim uslovima manji od 20 g/m2 kolike su preporuke po standardu VGB R513 za parne kotlove visokih pritiska.

PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za zaštitu pri hemijskom čišćenju hlorovodoničnom kiselinom:

  • Kotlova
  • Cevnih izmenjivača toplote kod kojih je cevni snop Fe, Cu ili mesing,
  • Ostalih vodenih sistema sa materijalima Fe, Cu ili mesing,

U sistemima koji se kiselinski čiste sa HCl inhibiranom inhibitorom NOVOHIB Cl ne smeju biti prisutni:

  • Aluminijum
  • Prohrom
  • Cink.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog tipa,
IZGLED: Homogena svetlo žuta do bezbojna tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
pH VREDNOST 1% rastvora: 6.5
pH PRIMENE: 0 ¸ 14,
GUSTINA NA 20 °C: 05 ¸ 1.12 g/cm3
TAČKA MRŽNJENJA: –5 °C,
DOZIRANJE:

0,4% u odnosu na zapreminu rastvora

 

Preuzmite tehnološki list za NOVOHIB CL  

 

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku.

Najbolji rezultati se dobijaju kada se inhibitor dozira u vodu pre doziranja kiseline i potrebno je obezbediti mešanje (cirkulaciju) da bi se uravnotežila koncentracija.

Koncentraciju inhibitora održavati tokom čitavog procesa čišćenja.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje inhibitora ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 50 kg za veće sisteme po narudžbini.